Μνημόνιο Συνεργασίας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ , 27 Μαρτίου 2009

 Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία διαδημοτικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Κρήτης και νήσων Αιγαίου σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών

Οι Δήμοι Αγ. Νικολάου, Βαθέος, Ερμούπολης, Ηρακλείου, Ιεράπετρας, Μυτιλήνης, Νάξου, Ν.Αλικαρνασσού, Πάρου, Ρεθύμνης, Ροδίων, Σητείας, Χανίων και Χίου επιβεβαιώνοντας τις μεταξύ τους καλές σχέσεις και επιθυμώντας να αναπτύξουν την συνεργασία τους σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών , βασιζόμενοι σε αμοιβαία εμπιστοσύνη κατέληξαν στο ακόλουθο Μνημόνιο Συνεργασίας:

Προοίμιο

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι Περιφέρειες μας, και η χώρα γενικότερα, προκειμένου να διεκδικήσει και να κατακτήσει μια σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή οφείλει να επενδύσει σε δράσεις που δημιουργούν ανταγωνιστικές τοπικές οικονομίες, νέες θέσεις εργασίας και επενδύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δράσεις αυτές κατά τεκμήριο επικεντρώνονται στην καινοτομία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την οικονομία της γνώσης, την εκ-παίδευση και κατάρτιση και καλύπτουν όλο το φάσμα της τοπικής οικονομίας.

Η τοπική οικονομία θα μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική μόνο στο βαθμό που θα προχωρήσουν οι επενδύσεις στην τεχνολογία, στη γνώση και στην καινοτομία. Και αυτό σημαίνει αξιοποίηση των αντίστοιχων εργαλείων και ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συμβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας στην ανάπτυξη της γνώσης και της καινοτομίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι συμβαλλόμενοι, έχουν αποφασίσει την σύναψη ενός «μνημονίου συνεργασίας».Αυτό αποσκοπεί στο σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στο χώρο των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τη διάχυση των γνώσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αυτές οι πρωτοβουλίες θα επηρεάσουν θετικά το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα του, σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωή των πολιτών.

ΑΡΘΡΟ 1 - Μέλη

Τα μέλη που συμμετέχουν στην παρούσα συνεργασία είναι οι Δήμοι της Κρήτης, του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου που έχουν υλοποιήσει ήδη Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών χρηματοδοτούμενα από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

ΑΡΘΡΟ 2 - Σκοπός

Το Μνημόνιο Συμφωνίας (το οποίο θα καλείται στο εξής «Μνημόνιο»), στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας για τις πόλεις μέλη του. Ιδιαίτερα για να μοιραστεί τη γνώση και τις ιδέες, για να ανταλλάξει την εμπειρία, για να αναλύσει τα κοινά προβλήματα και να αναπτύξει τις καινοτόμες λύσεις σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών , μέσω πολλαπλών εργαλείων όπως φόρουμ, ομάδες εργασίας, υλοποίηση προγραμμάτων , δραστηριοτήτων ,διοργάνωση γεγονότων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάδειξη πρωτοβουλιών εφαρμογής των μητροπολιτικών δικτύων και της ευρυζωνικότητας στις τοπικές κοινωνίες με απώτερο στόχο την δημιουργία διαδημοτικής εταιρείας Ευρυζωνικών δικτύων Κρήτης και Νήσων του Αιγαίου

ΑΡΘΡΟ 3 -Αντικείμενο

Ως αντικείμενο της συνεργασίας ορίζονται, καταρχήν, τα ακόλουθα:

Η ενημέρωση και η τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των Δήμων που συμμετέχουν στο παρόν για την αξιοποίηση και υλοποίηση διεθνών, κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων μετά από γραπτή συναίνεση μεταξύ των Μελών.

Η μελέτη και ο συντονισμός διαδικασιών για παραγωγή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών, η διανομή και παροχή τεχνογνωσίας προς τους μετέχοντες Δήμους , τα νομικά τους πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους.

Η ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία Διαδημοτικών Εταιριών Ευρυζωνικών Δικτύων στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Ηρακλείου , για λογαριασμό του δικτύου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει Μελέτη βιωσιμότητας. Η ανάθεση της εν λόγω μελέτης θα γίνει μετά από διαδικασία δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και θα αποτελέσει στρατηγικό κείμενο αναφοράς , με στόχο την σύσταση και λειτουργία Διαδημοτικής Εταιρίας Ευρυζωνικών Δικτύων για τη Κρήτη και τα Νησιά του Αιγαίου. Τα αποτελέσματα της μελέτης πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Δικτύου.

Η προώθηση των αποτελεσμάτων της μελέτης βιωσιμότητας και του ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία Διαδημοτικών Εταιριών Ευρυζωνικών Δικτύων.

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν αποσκοπεί στη δημιουργία οποιασδήποτε μορφής νομικών υποχρεώσεων. Τα Μέλη θα υλοποιήσουν δράσεις με καλή πίστη και θα καταβάλουν προσπάθεια να αναπτύσσουν ανταλλαγές και συνεργασία στη ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου, ιδιαίτερα της Διαδημοτικής Εταιρίας Ευρυζωνικών Δικτύων για τη Κρήτη και τα Νησιά του Αιγαίου, με αμοιβαία ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών. Όλα τα προγράμματα δράσης, βάσει του παρόντος Μνημονίου Συμφωνίας, θα διέπονται από τους ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς καθώς και από το Ελληνικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 4. Όργανα παρακολούθησης - υλοποίησης

Επιτροπή Παρακολούθησης

Για την παρακολούθηση και συντονισμό των ενεργειών του Μνημονίου συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της Δημοτικής αρχής από κάθε συμβαλλόμενο μέλος. Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα γίνει το αργότερο σε 15 μέρες από την υπογραφή του παρόντος, εκλέγεται Διοικούσα Επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους και τον γραμματέα. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι διετής. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων του Μνημονίου, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου και στόχων του, η εποπτεία της σωστής και ομαλής συνεργασίας, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή το τρόπο εφαρμογής της, και γενικά τη λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχών δεν ρυθμίζεται με το μνημόνιο.

Η Επιτροπή συγκαλείτε από τον πρόεδρος της με γραπτή πρόσκληση η οποία κοινοποιείται όχι αργότερα των τρεις (3) ημερών πριν από την συνεδρίαση. Κατ' εξαίρεση η Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη της. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβαλλόμενων μελών της.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα τοπικά Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά ιδρύματα, που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο του Μνημονίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τεχνική Γραμματεία

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Μνημονίου και οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης συστήνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Τεχνική Γραμματεία για την οποία ορίζεται ένας συντονιστής.

Η Τεχνική Γραμματεία αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Μελών που συμμετέχουν και συνυπογράφουν το παρόν Μνημόνιο καθώς και από ειδικούς επιστήμονες των τοπικών Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών ιδρυμάτων για την υποστήριξη του εγχειρήματος.

Ο συντονιστής έχει την ευθύνη σύγκλισης και λειτουργίας της Τεχνικής Γραμματείας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την υλοποίηση του έργου της Τεχνικής Γραμματείας.

ΑΡΘΡΟ 5. Διακανονισμός Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία ή εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, θα διευθετείται μέσω της Επιτροπή Παρακολούθησης και αμοιβαίων διαβουλεύσεων μεταξύ των Μελών, και δε θα παραπέμπεται σε οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή τρίτο μέρος προς συμβιβασμό.

ΑΡΘΡΟ 6. Ασφάλεια

Το Μέλος λήψης πληροφοριών, θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των ταξινομημένων πληροφοριών και των εγγράφων που ανταλλάσσονται βάσει του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, εάν κοινοποιούνται κατ' αυτόν τον τρόπο από το Μέλος παροχής πληροφοριών. Το παραλάμβαναν Μέλος, δε θα φανερώνει οποιαδήποτε πληροφορία ούτε θα παραδίδει έγγραφα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Μέλους παροχής πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 7. Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, Τροποποιήσεις και Λήξη

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας, θα τεθεί σε ισχύ με την ημερομηνία υπογραφής και θα έχει ισχύ για πέντε (5) έτη. Δύναται δε να τροποποιηθεί ή και να επεκταθεί μέσω κοινής γραπτής συναίνεσης όλων των Μελών του.

Το παρόν Μνημόνιο συνεργασίας δύναται να διευρυνθεί με την ένταξη νέων Μελών έπειτα από την από κοινού έγκριση όλων των μελών που έχουν ήδη συνάψει το παρόν Μνημόνιο.

Η παύση του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας, δε θίγει τα προγράμματα δράσης σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας. Η υποχρέωση ασφάλειας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν, θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη της παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δήμαρχος Αγ. Νικολάου,

Δήμαρχος Βαθέος,

Δήμαρχος Ερμούπολης,

Δήμαρχος Ηρακλείου,

Δήμαρχος Ιεράπετρας,

Δήμαρχος Καλλιθέας Ρόδου,

Δήμαρχος Μυτιλήνης,

Δήμαρχος Νάξου,

Δήμαρχος Ν.Αλικαρνασσού,

Δήμαρχος Πάρου,

Δήμαρχος Ρεθύμνης,

Δήμαρχος Ροδίων,

Δήμαρχος Σητείας,

Δήμαρχος Χανίων,

Δήμαρχος Χίου