Υιοθετήστε ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό, καλεί τις δημόσιες υπηρεσίες η ΕΕΛ/ΛΑΚ

Να επεξεργαστούν ένα σχέδιο μετάβασης σε λύσεις ανοικτού λογισμικού, καλεί όλους τους δημόσιους φορείς η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Ζητά έτσι, να αρνηθούν τα επιχειρηματικά μοντέλα που στηρίζονται στην απλή διανομή αδειών που δεν ανήκουν καν σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, ώστε να αναπτυχθούν εκείνα που βασίζονται στην τεχνογνωσία των ανθρώπων και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών.

Στην περίοδο κρίσης που ζούμε σήμερα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η υιοθέτηση λύσεων που βασίζονται στις αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Ανοιχτών Τεχνολογιών προωθούν τη διαφάνεια, δημιουργούν συνθήκες αντιμετώπισης της διαφθοράς, ενισχύουν την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία και ενισχύουν την τοπική οικονομία υπηρεσιών με νέες θέσεις εργασίας θέτοντας έτσι τις βάσεις για ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελεί και το κύριο ζητούμενο των καιρών μας, γράφει στο κάλεσμά της η ΕΕΛ/ΛΑΚ που συστάθηκε το 2008 με συμμετοχή από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Όπως εξηγεί η ΕΕΛ/ΛΑΚ, το έργο για την χρήση Ανοιχτού Λογισμικού από τη Δημόσια Διοίκηση στην Ευρώπη, γνωστό ως OSEPA (Open Source software usage by European Public Administration), έχει ξεκινήσει από το 2011. Υπάγεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg IVC που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ).

Ο γενικός στόχος του προγράμματος ήταν να δημιουργηθεί μια συστηματική επικοινωνία, μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών, αναλύοντας και ανταλλάζοντας εμπειρίες σε θέματα ελεύθερου ή/και ανοικτού λογισμικού (FOSS, Free and Open Source Software). Ως εκ τούτου έχει μεγάλη σπουδαιότητα να εξεταστεί κατά πόσο η εφαρμογή του θα ανακουφίσει υφιστάμενα εμπόδια, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Το Έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 12 εταίρων οι οποίοι είναι κυρίως ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, πανεπιστήμια, δήμοι και κοινότητες. Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του Έργου την έχει ο συντονιστής του προγράμματος η ΚΕΔΚΕ (www.kedke.gr). Από την Ελλάδα συμμετέχει επίσης και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (www.cti.gr).Οι υπόλοιποι 10 εταίροι είναι φορείς χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα από Τσεχία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρος, Λετονία, Ρουμανία, και Αγγλία.

Πληροφορίες για το OSEPA καθώς και τα παραδοτέα του μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο του έργου (www.osepa.eu).
Στο πλαίσιο του έργου συντάχθηκε ένα σύντομο κείμενο πολιτικής για τη χρήση του ΕΛΛΑΚ στους δημόσιους φορείς (Open-Source Policy Statement), διαθέσιμο στα αγγλικά.
Μεταξύ άλλων, στο Open-Source Policy Statement περιγράφονται τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης ΕΛΛΑΚ ενώ προτείνονται δράσεις και συστάσεις πολιτικής προκειμένου να υιοθετήσει το ΕΛΛΑΚ στους δημόσιους φορείς.
Το ίδιο κείμενο υπάρχει διαθέσιμο στα ελληνικά και στη σχετική σελίδα στο www.ellak.gr.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διαβάσουν το Open-Source Policy Statement και σε περίπτωση που επιθυμούν:

α) να στηρίξουν την υιοθέτηση ΕΛΛΑΚ στους δημόσιους φορείς να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη σχετική φόρμα που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας του αγγλικού κειμένου

β) να επεξεργαστούν ένα σχέδιο μετάβασης του φορέα τους σε λύσεις ανοιχτού λογισμικού.
Καθοριστικός ο ρόλος του Δήμου για τα δίκτυα οπτικών ινών

Στο κείμενο αυτό, προτείνεται για παράδειγμα, ένας τρόπος για να παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση στους πολίτες: ο Δήμος θα μπορούσε να αναλάβει την παροχή εκτεταμένης ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, να υιοθετήσει και να υποστηρίζει ένα σύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών (FTTx). Ο ρόλος του Δήμου χαρακτηρίζεται καθοριστικός σε σχέση με τα δίκτυα οπτικών ινών, αφού η υποδομή του FTTx είναι συμπληρωματική με έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Ο Δήμος έχει σε εξέλιξη έργα τα οποία θα μπορούσαν και πρέπει να έχουν συνέργεια με έργα FTTx.

Το κέρδος μέσω της μείωσης κόστους θα ήταν τόσο μεγάλο που μη αξιοποίηση αυτών των συνεργιών να έκανε απαγορευτική στο μέλλον την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε ευρεία κλίμακα στην πόλη.
Ανάλογες λύσεις έχουν εφαρμοστεί σε πλήθος πόλεων στην Ευρώπη με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά της Στοκχόλμης και του Stadtwerke Schwerte, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ellak.gr.

Άλλες προτάσεις, είναι η δημιουργία μικρών data center από server που παραμένουν αναξιοποίητοι σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες με την τεχνολογία virtualization, o εμπλουτισμός της Βικιπαίδειας με πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή κάθε δήμου και άλλα.