Οι θέσεις μας στη διαβούλευση για την διαχείριση των ΜΑΝ

Oι Διαδημοτικές Κοινότητες που έχουν συσταθεί με στόχο την συνεργασία των Δήμων σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών συναντήθηκαν στην Αθήνα  στις 19.01.2011. Σκοπός της συνάντησης ήταν η διαμόρφωση κοινών θέσεων σχετικά με τη διαβούλευση για  τους όρους της διακήρυξης του Διεθνούς Διαγωνισμού  για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο τη  Διαχείριση, Αξιοποίηση, Συντήρηση και περαιτέρω Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) που διενεργείται στο διάστημα αυτό από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν και εκπροσωπήθηκαν και οι τέσσερις Ψηφιακές Κοινότητες της χώρας: η Ψηφιακή Κοινότητα Κρήτης & Αιγαίου, η Ψηφιακή Κοινότητα Δυτικής Ελλάδας, η Ψηφιακή Κοινότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας – Citiesnet AE). Συμμετείχε επίσης  και η επιστημονική ομάδα της ΚΕΔΚΕ υπό τον κ. Καλογήρου, ο οποίος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, αλλά εκπροσωπήθηκε από τους Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο (Επιστημονικό Σύμβουλο  Infostrag) και Τρούλο Κώστα (Επιστημονικό Σύμβουλο  Infostrag).

Σε συνέχεια των ενεργειών των τεσσάρων Ψηφιακών Κοινοτήτων της Ελλάδας επί της διαβούλευσης τον  Απρίλιο του  2010 για την ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος Εκμετάλλευσης – αξιοποίησης (διαχειριστή) των ΜΑΝ (Δόθηκε απάντηση μέσω ΚΕΔΚΕ) και για τη  παρούσα  διαβούλευση οι Δήμοι της Ελλάδας βάσει της συνεδρίασης των τεσσάρων Ψηφιακών Κοινοτήτων της Ελλάδας και με την συνεργασία  εκπροσώπων των  Δήμων έχουμε καταγράψει απόψεις και σχόλια τα οποία και σας καταθέτουμε με τη παρούσα επιστολή.
Όπως και τότε είχε αποφασιστεί ομόφωνα ότι λόγω της σπουδαιότητας του θέματος  θα πρέπει  να εξασφαλιστεί η αναγκαία και ξεκάθαρη συμμετοχή  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα σχήματα διαχείρισης και ανάπτυξης των ΜΑΝ  έτσι  και τώρα οι τέσσερις Ψηφιακές Κοινότητες για τη παρούσα διαβούλευση θέλουν να τονίσουν και να εξασφαλίσουν την άμεση και ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των δήμων στην αξιοποίηση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών.     

Στόχος της όλης πολιτικής πρωτοβουλίας εξακολουθεί να παραμένει το:

«Ευρυζωνικότητα Παντού και για Όλους».

Οι προτάσεις και οι απόψεις των τεσσάρων Ψηφιακών Κοινοτήτων έχουν προταθεί ως ενιαίο έγγραφο για να υπάρχει συγκεντρωμένη η ολοκληρωμένη εικόνα των προτάσεων και απόψεων των Δήμων επί της διαβούλευσης –βλέπε Παράρτημα Α.
Η δε ΚΕΔΚΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος επιβεβαιώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας με την διαχείριση των ΜΑΝ, του σχεδίου για το FTTH του Υπουργείου υποδομών  καθώς και οποιονδήποτε άλλων υποδομών και υπηρεσιών (βλέπε Παράρτημα Β -Επιστημονική Ομάδα ΚΕΔΚΕ) απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία των Δήμων με άξονα πάντα  την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και την διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πολιτών. Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΚΕ με τη βοήθεια των επιστημονικών της ομάδων και τη συνδρομή των τεσσάρων Ψηφιακών  Κοινοτήτων εξετάζει τα θέματα επί της παρούσας διαβούλευσης,  θα τα συζητήσει σε βάθος θα λάβει απόφαση και θα κοινοποιήσει τις θέσεις της στη Διαχειριστική Αρχή  στο επόμενο ΔΣ (9-2-2011).

Βάσει των ανωτέρω,  επειδή τα θέματα αφορούν τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων των Δήμων για τα επόμενα 25-30 χρόνια αιτούμεθα  να μην γίνει καμία ενέργεια όσον άφορα την προκήρυξη για το έργο «Σύμβαση Παραχώρησης των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)   μέχρι το ΔΣ της  ΚΕΔΚΕ   αποφανθεί επί του  θέματος.
Το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την οριστική ανάδειξη των διαχειριστικών σχημάτων  και για να μην υπάρξει απαξίωση των ΜΑΝ ως υποδομών προτείνεται: 

•    να διενεργηθούν δημόσιοι διαγωνισμοί για τη συντήρηση των δικτύων ΜΑΝ ή να υπογραφούν  βραχυχρόνιες επεκτάσεις των προηγούμενων συμβάσεων οι οποίες έχουν λήξει από την 31-12-2010.
•    να συναινέσουν οι αρμόδιοι φορείς και τα Υπουργεία    στην  άμεση νόμιμη και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες  λειτουργία των MAN από τους Δήμους με πιλοτικά ή/και  άλλα προγράμματα όπως διασύνδεση για το σχολικό δίκτυο,  επικοινωνία δημοσίων υπηρεσιών/κτιρίων για να μην απαξιώνονται ως υποδομές τόσο τεχνικά όσο  και ως οικονομική αξία.

Με Εκτίμηση,

Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας – Citiesnet AE
Ψηφιακή Κοινότητα Κρήτης & Αιγαίου,
Ψηφιακή Κοινότητα Δυτικής Ελλάδας,
Ψηφιακή Κοινότητα Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Συνημμένα έγγραφα:
1.    Προτάσεις των τεσσάρων Ψηφιακών Κοινοτήτων της Ελλάδας επί της παρούσας διαβούλευσης για τα ΜΑΝ.
2.    ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ- 19-1-2011.Πρόταση επί της επικείμενης διαβούλευσης από την Επιστημονική ομάδα της ΚΕΔΚΕ για  την τεχνολογική, οικονομική και στρατηγική ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ (InfoStrag – www.infostrag.gr
3.    Πρόταση των τεσσάρων Ψηφιακών Κοινοτήτων προς Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ στις 13 Απριλίου 2010

Παράρτημα Α:
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΝ.

Οι Τέσσερες Ψηφιακές Κοινότητες της Ελλάδας και εκπρόσωποι Δήμων καταθέτουν τις ακόλουθες προτάσεις επί της παρούσης διαβούλευση:
1.    Το θέμα της διαβούλευσης  χρήζει συνολικότερης αντιμετώπισης και η απάντηση δεν πρέπει να δοθεί μόνο προς την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού αλλά να δοθεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Η σκέψη αυτή απορρέει από το γεγονός ότι δεν είναι μόνο το θέμα των υποδομών των ΜΑΝ που είναι επίκαιρο αλλά υπάρχει ακόμα και το θέμα του FTTH και του  προγράμματος Σύζευξις που αλληλοσυνδέονται και όχι μόνο (βλέπε συνημμένο #2).
2.    Επειδή ακριβώς το θέμα του ψηφιακού σχεδιασμού είναι ευρύτερο θα πρέπει στον όποιο διάλογο να συμμετάσχουν και οι Δήμοι της Αττικής και της Θεσ/νίκης.
3.    Επισημαίνουμε  το χρονικά ακατάλληλο της διαβούλευσης διότι οι Καλλικρατικοί Δήμοι δεν έχουν ακόμα καθορίσει πλήρως τις αρμοδιότητές τους και αν ακόμα έχουν δεν είναι σε πλήρη ετοιμότητα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της προκείμενης διαβούλευσης.
4.     Ισχύουν βεβαίως πάντα οι επιφυλάξεις του Δήμου για την επιχειρούμενη προσπάθεια να βρεθεί άμεσα ανάδοχος για πολυετή παραχώρηση των δικτύων, πριν δοθεί το περιθώριο ωρίμανσης της ζήτησης και πριν υπάρχει καλύτερη εικόνα των προτεραιοτήτων επέκτασης των δικτύων.
5.    Η συμμετοχή των δήμων στο όποιο σχήμα του φορέα διαχείρισης κρίνεται απαραίτητη και ζητούμε να εξετασθεί αν πρέπει να θεσμοποιηθεί όπως και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο αφού μιλάμε για δημόσιο αγαθό που συμβάλλει στην ανάπτυξη.
6.    Από την όλη διαδικασία θα πρέπει να είναι εντελώς ξεκάθαρος ο ρόλος που θα κληθεί να διαδραματίσει ο Δήμος και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ο τελικός Δικαιούχος των ΜΑΝ
7.     Ειδικά σχετικά με την τρέχουσα διαβούλευση τι - αν μη τι άλλο -  η "ονομαστική" τουλάχιστον ιδιοκτησία των δικτύων της 93 (και 195) που ανήκει στους Δήμους θα έπρεπε να σημάνει κάτι παραπάνω από τα όσα προβλέπονται στο κείμενο της διαβούλευσης.
8.    Δυνατότητα χρήσης των ΜΑΝ από τους Δήμους χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.
9.     Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να τεθεί ως όρος εξ αρχής, η απόδοση στον κάθε Δήμο-ιδιοκτήτη του δικτύου, της μακροχρόνιας χωρίς χρέωση χρήσης μέρους της χωρητικότητας - είτε "φυσικά" σαν αριθμός σωληνίσκων είτε "virtual" σαν ποσοστό της δυναμικότητας παροχής του. Αυτό θα πρέπει να ζητηθεί με εφαρμογή των όσων περιγράφονται στην διαβούλευση για την περίπτωση της μακροχρόνιας διάθεσης, χωρίς να υπάρχει η χρέωση ανά κτήριο ή όποια άλλη.
10.    Τα γεωγραφικά κριτήρια για ενοποιημένες γεωγραφικά περιοχές (γεωγραφική συνέχεια) και ο χωρισμός σε γεωγραφικές ζώνες θα πρέπει να είναι ισομερής.
11.    Θεώρηση – χαρακτηρισμός της Παροχής/Χρήσης/Εκμετάλλευσης Ευρυζωνικών Δικτύων ως Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ώστε με τη συμμετοχή στη Διαχείριση των υφιστάμενων Υποδομών ΜΑΝ (και των απαιτούμενων επεκτάσεων) Διαδημοτικών Σχημάτων ή της ΚΕΔΚΕ να είναι δυνατή η περαιτέρω κρατική ενίσχυση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρα 86 και 87 της παραγράφου 1 της Συνθήκης).
12.    Καταγραφή των περιοχών ενδιαφέροντος ανά γεωγραφική ζώνη σε «λευκές», «γκρίζες» και «μαύρες» και υποχρέωση του όποιου Διαχειριστή για συνολική επέκταση σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές (προώθηση των στόχων εδαφικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης). Μια πιθανά αναγκαία περαιτέρω κρατική ενίσχυση καθιστά απαραίτητη της συμμετοχής υπαρχόντων Διαδημοτικών σχημάτων ανά Γεωγραφική ζώνη ή της ΚΕΔΚΕ
13.    Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση μονοπωλιακών πολιτικών καθώς και προσοχή στη λειτουργία των δικτύων ως open networks.
14.    Απαιτείται η λεπτομερής εξέταση των συνθηκών αγοράς για τα επίπεδα των τρεχουσών ευρυζωνικών υπηρεσιών (και των προσφερόμενων τιμών) πρώτης και νέας γενιάς.
15.    Απαιτείται έλεγχος των σχεδιαζόμενων αναβαθμίσεων των δικτύων πρώτης γενιάς των ιδιωτών που ήδη λειτουργούν σε εξυπηρετούμενες («μαύρες») περιοχές.
16.    Η επέκταση των Δικτύων ΜΑΝ (με χρήση και άλλων τεχνολογιών, όπως WIFI, WIMAX) θα πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένη γεωγραφικά (με χρονοδιαγράμματα επέκτασης εντός τριετίας ή επταετίας) για περιοχές οικονομικά συμφέρουσες και μη.
17.    Η Ανάπτυξη και Επέκταση των δικτύων θα πρέπει να προγραμματίζεται με σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί γεωγραφικοί, οικονομικοί για απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες ενδεχομένως να κρίνονται "μη συμφέρουσες"
18.    Θα πρέπει να τηρηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης των έργων ΜΑΝ η απαίτηση εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου (χρονοδιαγράμματα/επαρκής χρηματοδότηση) για σχέδια ανάπτυξης και επέκτασης των Δικτύων όπως και προβλέπεται και από την διαβούλευση.
19.    Πρέπει να γίνει αναφορά και να ζητηθούν ξεκάθαρες δεσμεύσεις για τη λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών και συγκεκριμένα: για την ώρα η όποια λειτουργία των ΜΑΝ (στην περίπτωσή μας το δίκτυο είναι μετά την παραλαβή "αναμμένο" και σε κανονική λειτουργία) στηρίζεται από υποδομές και με την ηλεκτροδότηση (στους κόμβους) από το Δήμο. Πρέπει να υπάρξει αναφορά για την ανάληψη αυτών των διαχειριστικών δαπανών από τον μελλοντικό διαχειριστή καθώς και το καθεστώς "διαχείρισης" των εντός των δημοτικών κτιρίων εγκαταστάσεων των κόμβων.
20.    Υπάρχουν υπηρεσίες που πιλοτικά "περνούν" μέσα από ίνες του δικτύου στους  συνδεμένους χρήστες ενώ η διατήρηση ενός μέρους της υποδομής για λογαριασμό του Δήμου είναι για μας ζητούμενο μια που, στο σχεδιασμό μας, το ΜΑΝ αποτελεί δίκτυο κορμού για ένα ευρύτερο ενδοϋπηρεσιακό δίκτυο ευρυζωνικών υπηρεσιών και σύνδεσης των κτιρίων του Δημοσίου.
21.    Η καταβολή του 5% του ετήσιου τζίρου του μελλοντικού διαχειριστικού σχήματος σαφώς και αποτελεί σημαντικό αντιστάθμισμα για την παραχωρούμενη υποδομή, αλλά για μας δεν μπορεί να αντισταθμίσει τα παραπάνω.
22.    Θα πρέπει να είναι σαφής ο μηχανισμός ανάκτησης για την αποφυγή υπεραντισταθμίσεων για οποιοδήποτε σχήμα Διαχείρισης προκύψει..
23.    Διερεύνηση δυνατότητας καταβολής τελών στους Δήμους για την κάλυψη εξόδων λειτουργίας.
24.    Τα θέματα της υποχρεωτικής συνεργασίας και της ατελούς διέλευσης του αναδόχου της διακήρυξης υπό την οπτική ότι θα πρέπει να είναι πλήρως ξεκαθαρισμένοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να παρέχεται  ( συγκεκριμένα έγινε μνεία για την υποχρέωση αποκατάστασης των δρόμων στην προτεραία κατάσταση ώστε να μην επιβαρύνεται ο δήμος οικονομικά).
25.    Συμφωνούμε με τα όσα το κείμενο, που συντάχθηκε στις 13/4/2010 (συνημμένο 3), αναφέρει και θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της διαπραγμάτευσης με την ΕΥΔ ΨΣ δηλαδή Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα όσα ως Δήμοι και ως ΚΕΔΚΕ είχαμε καταθέσει και στην πρώτη διαβούλευση.
 

Παράρτημα Β:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΕΔΚΕ- 19-1-2011.ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Η ΚΕΔΚΕ με την επιστημονική υποστήριξη της ομάδας για την τεχνολογική, οικονομική και στρατηγική ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ (InfoStrag – www.infostrag.gr) έχει τις παρακάτω θέσεις αναφορικά με πορεία της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή και ειδικότερα σχετικά με την τρέχουσα διαβούλευση για την προκήρυξη ανάθεσης Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο την Διαχείριση, Αξιοποίηση, Συντήρηση και περαιτέρω Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Οπτικών Δικτύων (ΜΑΝ):
Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός – Ολοκλήρωση των υφιστάμενων δράσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στην Ελλάδα: Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ή σχεδιάζονται σειρά πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται οικονομικά από τον κεντρικό σχεδιασμό και υποστηρίζονται επιχειρησιακά σε μεγάλο βαθμό από την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι δράσεις αυτές αφορούν στα εξής:
•    Σχεδιασμός εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη δικτύου FTTH σε 2 εκατομμύρια οικίες σε όλη την Ελλάδα
•    Κατασκευή δημοτικών μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών σε 70 πόλεις στην Ελλάδα εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Προσκλήσεις 93, 145, 195)
•    Προτάσεις επέκτασης των ΜΑΝ αυτών για την αξιοποίησή τους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
•    Σχεδιαζόμενες δράσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε αγροτικές περιοχές (rural broadband)
•    Ανάπτυξη σημείων ασύρματης πρόσβασης (WiFi)
•    Εξασφάλιση ευρυζωνικών υπηρεσιών με ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά (Πρόσκληση 157)
Είναι απαραίτητο οι δράσεις αυτές να ενταχθούν σε έναν συνολικό μεσο-μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στη χώρα , στη διαμόρφωση και υλοποίηση του οποίου θα συμμετέχει ενεργά η τοπική αυτοδιοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστούν σαφείς οι στρατηγικές επιδιώξεις της πολιτείας αναφορικά με την ευρυζωνικότητα στους πολίτες, της επιχειρήσεις και την δημόσια διοίκηση.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η περιστασιακή και αυτοτελής (ad-hoc) αξιολόγηση των παραπάνω δράσεων ξεχωριστά αυξάνει το συνολικό κόστος, δεν καθιστά ξεκάθαρες προς τους ιδιωτικούς φορείς και λοιπούς επενδυτές τις στρατηγικές επιδιώξεις  της χώρας και συνολικά εκτιμάται ότι θα αποφέρουν χαμηλότερα οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες και την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας.
Θα μπορούσε να συνταχθεί σχετικό υπόμνημα προς όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία που να ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια κλιμάκια της δημόσιας διοίκησης.
Άμεση Λειτουργία των ΜΑΝ: Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για την άμεση θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των ΜΑΝ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δίκτυα αυτά, παραμένοντας ανενεργά οδηγούνται στην σταδιακή απαξίωσή τους εξανεμίζοντας τα οφέλη που έχουν προβλεφθεί και βάσει των οποίων διατέθηκαν δημόσιοι πόροι για την κατασκευή τους τόσο για την αγορά όσο και για τις τοπικές κοινωνίες. Η επιχειρησιακή λειτουργία των ΜΑΝ μπορεί να ωφελήσει σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες (π.χ. ενεργοποίηση των συνδέσεων των σχολείων, διασύνδεση και επικοινωνία υπηρεσιών/κτιρίων Δήμου και της τέως Νομαρχίας και άλλων φορέων εκπαίδευσης) ενώ η επέκταση των συμβολαίων συντήρησης θα εξασφαλίσει την καλή κατάσταση των δικτύων μέχρι την ανάδειξη αναδόχου για την διαχείρισή τους.

Συμμετοχή των δήμων στην διαχείριση και τον σχεδιασμό των ΜΑΝ: Ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη του διαχειριστή των ΜΑΝ οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της εταιρείας διαχείρισης με ένα ποσοστό ανάλογο των σημαντικών δημόσιων πόρων (περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ) που διατέθηκαν για την κατασκευή τους. Η συμμετοχή των ΟΤΑ στην διαχείριση των υποδομών θα ωφελήσει πολλαπλά την προώθηση της ευρυζωνικότητας στις τοπικές κοινωνίες καθώς θα καταστεί εφικτή η ευθυγράμμιση της λειτουργίας του διαχειριστή των ΜΑΝ με τον ευρύτερο πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό των περιοχών αυτών.
Συμμετοχή όλων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στις σχετικές διαδικασίες: Επειδή η ευρυζωνικότητα είναι πηγή και αρωγός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη για ένα συντονισμένο, οριζόντιο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό όλων των δράσεων που έχουν εκτελεσθεί ή σχεδιάζονται αναφορικά με την ευρυζωνική ανάπτυξη στη χώρα κρίνεται ενδεδειγμένη η συμμετοχή και των δήμων της χώρας που δε διαθέτουν ΜΑΝ (πιο συγκεκριμένα η εκπροσώπηση των μητροπολιτικών περιοχών της Αθήνας/Πειραιά και Θεσσαλονίκης αλλά και των μικρότερων περιφερειακών δήμων) στις σχετικές συζητήσεις.

Παράρτημα Γ:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αθήνα, 13/4/2010

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ
ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΤΩΝ ΜΑΝ
Από το 2004 η ΚΕΔΚΕ με συστηματικό τρόπο έχει διαμορφώσει στρατηγική και πρόγραμμα δράσης για την λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους Δήμους. Ειδικότερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (οπτικές ίνες και ασύρματα δίκτυα) που αποτελούν τις νέες αναγκαίες υποδομές για την ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν συγκροτηθεί ήδη τέσσερα (4) Περιφερειακά Διαδημοτικά Σχήματα (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Ελλάδος, Νοτιοδυτικής Ελλάδος και Κρήτης – Νήσων Αιγαίου)  που καλύπτουν όλη την χώρα, στα οποία συμμετέχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν υλοποιήσει σημαντικά έργα ευρυζωνικών υποδομών. Τα Σχήματα αυτά έχουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία αφού έχουν ως σκοπό να συμμετάσχουν στη διαχείριση τόσο της λειτουργίας όσο και της αξιοποίησης των ευρυζωνικών δικτύων.
Τα ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν τη σύγχρονη ηλεκτρονική βασική υποδομή σε παγκόσμια κλίμακα. Στην περίοδο που υλοποιείται το πρόγραμμα «Καλλικράτης», τα δίκτυα αυτά επιτρέπουν στους Δήμους:
•    να βελτιώσουν τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης
•    να τονώσουν τον ανταγωνισμό και την αύξηση της επιχειρηματικότητας στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας
•    να βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις
•    να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της περιοχής των Δήμων με την ενδυνάμωση και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων
•    να ενισχύσουν τη διάδοση της ευρυζωνικότητας σε όλη την επικράτεια
Στόχος της όλης πολιτικής πρωτοβουλίας πρέπει να είναι: Ευρυζωνικότητα παντού και για όλους.
Πιο συγκεκριμένα για τη δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη επιχειρηματικού σχήματος εκμετάλλευσης – αξιοποίησης (Διαχειριστή) των ΜΑΝ θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί και να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των Διαδημοτικών Σχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των δικτύων με στόχο τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων ανοικτής και ισότιμης πρόσβασης στους φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών και άλλων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον θα πρέπει να έχει διευκρινιστεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν την έναρξη του Διαγωνισμού. Υπό την παραπάνω ιδιότητα ο ρόλος των Διαδημοτικών Σχημάτων δεν αφορά στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αλλά μόνο στη διαχείριση παθητικών υποδομών, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα η διεθνής εμπειρία.

Ο τελικός αριθμός των γεωγραφικών ζωνών θα πρέπει να συνεκτιμήσει:
1.    Την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Γ’ ΚΠΣ
2.    Τα τεχνοοικονομικά κριτήρια βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες μελέτες βιωσιμότητας των Τεχνικών Συμβούλων ανά Περιφέρεια
3.    Τα γεωγραφικά κριτήρια για ενοποιημένες γεωγραφικά περιοχές (γεωγραφική συνέχεια)
Αυτά τα κριτήρια έχουν συνυπολογιστεί κατά τη δημιουργία των τεσσάρων (4) υπαρχόντων Διαδημοτικών Σχημάτων.
Η Αυτοδιοίκηση με τα τέσσερα (4) Διαδημοτικά Σχήματα μετέχει ήδη στο διάλογο για την αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΚΕ έχει ήδη εγκρίνει υπόμνημα των Διαδημοτικών Σχημάτων με επτά (7) σημεία, καθώς και υπόμνημα με θέσεις της ΚΕΔΚΕ για την δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Μεταφορών (καλοκαίρι 2009), τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν.
Για την ουσιαστική και αποδοτική συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ στη διαμόρφωση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας προτείνεται:
•    Η συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούμενη από δύο (2) Δημάρχους από κάθε Διαδημοτικό Σχήμα, η οποία θα αναλάβει να προσδιορίσει τις θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
•    Η δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής Υποστήριξης αποτελούμενη από υπηρεσιακά στελέχη και συμβούλους που θα ορίσουν τα Διαδημοτικά Σχήματα
Τέλος, η ΚΕΔΚΕ μέσω των παραπάνω Επιτροπών θα συμμετέχει ενεργά ώστε ο ανασχεδιασμός του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» να συμβάλλει στη διαμόρφωση του πλαισίου ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας που προτείνεται ανωτέρω με την διοχέτευση πόρων και τη δημιουργία κατάλληλου διαχειριστικού πλαισίου