Νέο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Δίκτυα Ευρυζωνικότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Σεπτεμβρίου τ.ε. συμπληρωματικά μέτρα με τα οποία διευκολύνεται η επέκταση και αφομοίωση ταχείας και υπερταχείας δικτύων ευρυζωνικότητας στην ΕΕ μέσα από ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Τα μέτρα της Επιτροπής αποβλέπουν στην ενθάρρυνση περισσότερων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα, που με τη σειρά τους θα αποφέρουν αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών που διανέμονται μέσω ευρυζωνικών δικτύων και, τοιουτοτρόπως, θα προκαλέσουν έναν ενάρετο κύκλο οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έναν αριθμό πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών:
-    Ενθάρρυνση των περιφερειακών και τοπικών αρχών να προωθήσουν επενδύσεις και να μειώσουν το κόστος της ευρυζωνικότητας. Αυτό θα μειώσει κατά 80% τη δαπάνη ανάπτυξης νέων υποδομών.
-    Καλύτερη αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων.
-    Εκπόνηση σχεδίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την ενεργοποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορούν την ευρυζωνικότητα.
-    Πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με θέσπιση πενταετούς προγράμματος πολιτικής για προώθηση αποδοτικής διαχείρισης του ραδιοφάσματος και, ειδικότερα, για την εξασφάλιση της διάθεσης, από το 2013, επαρκούς εύρους ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές  υπηρεσίες (που θα συμβάλουν σημαντικά στην επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις απόκεντρες περιοχές και θα καταστήσουν τις καινοτόμες υπηρεσίες διαθέσιμες σε ολόκληρη την Ευρώπη)

Πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom /cf/itemdetail.cfm?item_id=6070