Η θέση των Δήμων στη δημόσια Διαβούλευση για την αξιοποίηση των ΜΑΝ

Την Τρίτη (13-4-2010) έγινε συνάντηση των τεσσάρων Διαδημοτικών δικτύων της χώρας ( Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Ελλάδας, Νοτιοδυτικής Ελλάδας και Κρήτης & νήσων Αιγαίου) για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών, στα γραφεία του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Θέμα της συνάντησης ήταν η διατύπωση γνώμης στη διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις προτεινόμενες κατευθύνσεις και αρχές για την Ανάδειξη Διαχειριστή των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών – ΜΑΝ

 

Στη συνάντηση έγινε πλούσιος διάλογος , διαπιστώθηκε συναντίληψη θέσεων και αποφασίσθηκε κείμενο θέσεων το οποίο προτείνεται για έγκριση από την ΚΕΔΚΕ.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο συμφωνίας των δικτύων και την πρόταση προς την ΚΕΔΚΕ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ) ΤΩΝ ΜΑΝ

Από το 2004 η ΚΕΔΚΕ με συστηματικό τρόπο έχει διαμορφώσει στρατηγική και πρόγραμμα δράσης για την λειτουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους Δήμους. Ειδικότερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων (οπτικές ίνες και ασύρματα δίκτυα) που αποτελούν τις νέες αναγκαίες υποδομές για την ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν συγκροτηθεί ήδη τέσσερα (4) Περιφερειακά Διαδημοτικά Σχήματα (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Ελλάδος, Νοτιοδυτικής Ελλάδος και Κρήτης – Νήσων Αιγαίου) που καλύπτουν όλη την χώρα, στα οποία συμμετέχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν υλοποιήσει σημαντικά έργα ευρυζωνικών υποδομών. Τα Σχήματα αυτά έχουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία αφού έχουν ως σκοπό να συμμετάσχουν στη διαχείριση τόσο της λειτουργίας όσο και της αξιοποίησης των ευρυζωνικών δικτύων.

Τα ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν τη σύγχρονη ηλεκτρονική βασική υποδομή σε παγκόσμια κλίμακα. Στην περίοδο που υλοποιείται το πρόγραμμα «Καλλικράτης», τα δίκτυα αυτά επιτρέπουν στους Δήμους:

· να βελτιώσουν τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης

· να τονώσουν τον ανταγωνισμό και την αύξηση της επιχειρηματικότητας στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας

· να βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και τις επιχειρήσεις

· να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της περιοχής των Δήμων με την ενδυνάμωση και την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων

· να ενισχύσουν τη διάδοση της ευρυζωνικότητας σε όλη την επικράτεια

Στόχος της όλης πολιτικής πρωτοβουλίας πρέπει να είναι: Ευρυζωνικότητα παντού και για όλους.

Πιο συγκεκριμένα για τη δημόσια διαβούλευση για την ανάδειξη επιχειρηματικού σχήματος εκμετάλλευσης – αξιοποίησης (Διαχειριστή) των ΜΑΝ θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί και να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των Διαδημοτικών Σχημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη των δικτύων με στόχο τη δημιουργία και λειτουργία δικτύων ανοικτής και ισότιμης πρόσβασης στους φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών και άλλων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον θα πρέπει να έχει διευκρινιστεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν την έναρξη του Διαγωνισμού. Υπό την παραπάνω ιδιότητα ο ρόλος των Διαδημοτικών Σχημάτων δεν αφορά στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αλλά μόνο στη διαχείριση παθητικών υποδομών, όπως έχει αποδείξει μέχρι σήμερα η διεθνής εμπειρία.

Ο τελικός αριθμός των γεωγραφικών ζωνών θα πρέπει να συνεκτιμήσει:

1. Την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Γ’ ΚΠΣ

2. Τα τεχνοοικονομικά κριτήρια βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες μελέτες βιωσιμότητας των Τεχνικών Συμβούλων ανά Περιφέρεια

3. Τα γεωγραφικά κριτήρια για ενοποιημένες γεωγραφικά περιοχές (γεωγραφική συνέχεια)

Αυτά τα κριτήρια έχουν συνυπολογιστεί κατά τη δημιουργία των τεσσάρων (4) υπαρχόντων Διαδημοτικών Σχημάτων.

Η Αυτοδιοίκηση με τα τέσσερα (4) Διαδημοτικά Σχήματα μετέχει ήδη στο διάλογο για την αξιοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΚΕ έχει ήδη εγκρίνει υπόμνημα των Διαδημοτικών Σχημάτων με επτά (7) σημεία, καθώς και υπόμνημα με θέσεις της ΚΕΔΚΕ για την δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Μεταφορών (καλοκαίρι 2009), τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν.

Για την ουσιαστική και αποδοτική συμμετοχή της ΚΕΔΚΕ στη διαμόρφωση της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας προτείνεται:

· Η συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούμενη από δύο (2) Δημάρχους από κάθε Διαδημοτικό Σχήμα, η οποία θα αναλάβει να προσδιορίσει τις θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

· Η δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής Υποστήριξης αποτελούμενη από υπηρεσιακά στελέχη και συμβούλους που θα ορίσουν τα Διαδημοτικά Σχήματα

Τέλος, η ΚΕΔΚΕ μέσω των παραπάνω Επιτροπών θα συμμετέχει ενεργά ώστε ο ανασχεδιασμός του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» να συμβάλλει στη διαμόρφωση του πλαισίου ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας που προτείνεται ανωτέρω με την διοχέτευση πόρων και τη δημιουργία κατάλληλου διαχειριστικού πλαισίου.