Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία ¨ ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ¨ τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου :

¨Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης¨

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.178.269,07 € και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ (Ε.Σ.Π.Α.).

Το έργο αυτό αποτελεί επέκταση ενός παλαιότερου έργου που έχει υλοποιήσει ο Δήμος Ηρακλείου στα πλαίσια του Γ. Κ.Π.Σ. με τίτλο ¨Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ¨προϋπολογισμού 2.880.000 €.

Το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά κυρίως στην κατασκευή παθητικών υποδομών και συγκεκριμένα α) χαντάκια μήκους 30 χιλιομέτρων β) 69 μεγάλα φρεάτια γ)30 μικρά φρεάτια δ)δύο νέους κόμβους πρόσβασης ε) καλώδιο 72 οπτικών ινών μήκους 17.710 μέτρα και στ) καλώδιο 4 οπτικών ινών μήκους. 49.536 μέτρα .

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου είναι πέντε μήνες και θα έχει ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2011.

Μετά την υλοποίηση και αυτού του έργου ο Δήμος Ηρακλείου θα έχει κατασκευάσει συνολικά , ιδιόκτητο ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών μήκους 70 περίπου χιλιομέτρων, το οποίο θα επεκτείνεται από το Π.Α.Γ.Ν.Η. και το Ι.Τ.Ε. έως το αεροδρόμιο και την βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κος Γιάννης Κουράκης με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης δήλωσε ότι ένα τέτοιο ευρυζωνικό δίκτυο θα επιφέρει αρκετά οφέλη για την πόλη μας όπως:

1. Θα συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα , στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη και στην οικονομικότερη κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών .

2. Θα προσδώσει επί πλέον κίνητρα για επενδύσεις στην Περιφέρεια με αύξηση του ανταγωνισμού και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Θα βελτιώσει την Ποιότητα ζωής των πολιτών διότι θα παρέχει σε ευρεία κλίμακα Ευρυζωνικές Υπηρεσίες μέσω Ιντερνετ καθώς και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εκπαίδευσης, και επικοινωνίας .